Iktisadi İşletmeler Hangi Defterleri Tutar?

Iktisadi işletmeler, finansal kayıtlarını düzenlemek ve gelir-gider durumunu takip etmek için çeşitli defterler tutar. Bu defterler arasında genel muhasebe defteri, satış defteri, alış defteri, stok defteri ve banka defteri bulunabilir. Bu defterlerin tutulması, işletmenin mali durumunu izlemesi ve yasal gereklilikleri yerine getirmesi açısından önemlidir.

İktisadi işletmeler hangi defterleri tutar? İşletmelerin faaliyetlerini düzenli bir şekilde takip etmek ve vergi beyannamelerini doğru bir şekilde hazırlamak için belirli defterlerin tutulması gerekmektedir. İşletmeler, gelir defteri, gider defteri, envanter defteri, alacaklar defteri ve borçlar defteri gibi defterleri tutmalıdır. Giderlerin kaydedildiği gider defteri, işletmenin mali durumunu gösteren gelir defteri ve envanter defteri, işletmenin varlıklarını ve stoklarını takip etmek için kullanılır. Alacaklar defteri, işletmenin müşterilerinden alacakları kaydetmesine olanak sağlarken, borçlar defteri ise işletmenin tedarikçilere olan borçlarını kaydetmesine yardımcı olur. Bu defterlerin düzenli bir şekilde tutulması, işletmenin finansal durumunu izlemek ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için önemlidir.

Iktisadi işletmeler genellikle gelir-gider defteri, envanter defteri, kasa defteri gibi defterler tutar.
Gelir-gider defteri, işletmenin mali durumunu takip etmek için kullanılır.
Envanter defteri, işletmenin stoklarını ve malzemelerini kaydetmek için kullanılır.
Kasa defteri, işletmenin nakit hareketlerini kaydetmek için kullanılır.
Iktisadi işletmeler ayrıca banka defteri, alacaklar defteri, borçlar defteri gibi defterler de tutabilir.
 • Banka defteri, işletmenin banka hareketlerini kaydetmek için kullanılır.
 • Alacaklar defteri, işletmenin alacaklı olduğu kişilerin bilgilerini ve alacak miktarlarını kaydeder.
 • Borçlar defteri, işletmenin borçlu olduğu kişilerin bilgilerini ve borç miktarlarını kaydeder.
 • Iktisadi işletmeler ayrıca ödeme emri defteri, satış faturası defteri, gider pusulası defteri gibi defterler de tutabilir.
 • Ödeme emri defteri, işletmenin ödeme emirlerini kaydetmek için kullanılır.

Iktisadi İşletmeler Hangi Defterleri Tutar?

Iktisadi işletmeler faaliyetlerini düzenli bir şekilde takip etmek ve kayıt altına almak için çeşitli defterler tutarlar. Bunlar arasında genel olarak şu defterler bulunur:

Finansal Defterler Yönetim Defterleri Üretim Defterleri
Muhasebe Defteri İşletme Defteri Üretim Raporları
Envanter Defteri İşletme Faaliyet Raporları İşçilik Defteri
Banka Hesapları Defteri Satın Alma Defteri Malzeme Giriş-Çıkış Defteri
Alacaklar Defteri Personel Defteri Hammadde Stok Defteri

Iktisadi İşletmeler Hangi Defterleri Zorunlu Olarak Tutmak Zorundadır?

Iktisadi işletmeler Türk Ticaret Kanunu’na göre belirli defterleri zorunlu olarak tutmak zorundadır. Bu defterler arasında genel olarak şunlar bulunur:

 • Mali Tablolar Defteri
 • Defter-i Kebir
 • Defter-i İşletme

İktisadi İşletmeler Hangi Defterleri İstediği Gibi Tutabilir?

Iktisadi işletmeler Türk Ticaret Kanunu’na göre belirli defterleri zorunlu olarak tutmak zorunda olsa da, istedikleri gibi ek defterler de tutabilirler. Bu ek defterler işletmenin ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

 1. Defter-i Kebir: İktisadi işletmeler, işlemlerini takip etmek amacıyla Defter-i Kebir’i istediği gibi tutabilir. Bu defterde genel olarak işletme ile ilgili tüm gelir ve giderler kaydedilir.
 2. Defter-i Düzeltme: İşletmeler, yanlış veya eksik kayıtları düzeltmek için Defter-i Düzeltme’yi istediği gibi tutabilir. Bu defterde düzeltmeler ayrıntılı bir şekilde belirtilir.
 3. Defter-i İşletme: İktisadi işletmeler, işletmeyle ilgili tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıkları, işletme sermayesi ve diğer işlemleri kaydetmek için Defter-i İşletme’yi istediği gibi tutabilir.
 4. Defter-i Cari: İşletmeler, müşteri ve tedarikçilerle yapılan alım satım işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin borç ve alacakları kaydetmek için Defter-i Cari’yi istediği gibi tutabilir.
 5. Defter-i Masraf: İktisadi işletmeler, işletmeyle ilgili tüm masrafları kaydetmek için Defter-i Masraf’ı istediği gibi tutabilir. Bu defterde işletmenin günlük giderleri ayrıntılı bir şekilde kaydedilir.

İktisadi İşletmeler Hangi Defterleri Elektronik Ortamda Tutabilir?

Iktisadi işletmeler Türk Ticaret Kanunu’na göre belirli defterleri elektronik ortamda tutabilirler. Elektronik defterlerin tutulması için ise belirli şartlar ve usuller bulunmaktadır.

Muhasebe Defterleri Envanter Defteri Personel Defteri
Ticari defterler (günlük, büyük defter, mizan, bilanço) İşletmenin mal varlığını ve envanterini kaydeder. İşletmede çalışan personelin bilgilerini ve özlük dosyalarını kaydeder.
Satın alma, satış, gider, gelir, cari hesap gibi işlemleri kaydeder. Envanterin güncel durumunu takip eder. Personel giriş-çıkışlarını, izinleri, maaş ödemelerini kaydeder.
Yasal bir zorunluluktur ve elektronik ortamda da tutulabilir. İşletmenin varlıklarını ve borçlarını gösterir. Personel ile ilgili verilerin saklanmasını sağlar.

İktisadi İşletmeler Hangi Defterleri Kaç Yıl Boyunca Saklamalıdır?

Iktisadi işletmeler Türk Ticaret Kanunu’na göre belirli defterleri belli bir süre boyunca saklamak zorundadır. Bu süre genellikle 10 yıldır, ancak bazı defterler için farklı süreler de geçerli olabilir.

İktisadi işletmeler, genel defterleri, envanter defterini ve mali tabloları, yasal olarak 10 yıl süreyle saklamalıdır.

İktisadi İşletmeler Hangi Defterleri Nasıl Doldurmalıdır?

Iktisadi işletmeler Türk Ticaret Kanunu’na göre belirli defterleri düzenli bir şekilde doldurmak zorundadır. Defterlerin nasıl doldurulacağına ilişkin detaylı kurallar ve yönergeler bulunmaktadır.

İktisadi işletmeler, genel defter, ticari defterler ve mizan defterini doğru ve düzenli bir şekilde doldurmalıdır.

İktisadi İşletmeler Hangi Defterleri Vergi Dairesine Vermelidir?

Iktisadi işletmeler Türk Vergi Kanunu’na göre belirli defterleri düzenli olarak vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu defterler genellikle mali tablolar, gelir-gider beyannameleri ve diğer vergi ile ilgili belgeleri içerir.

İktisadi İşletmeler Hangi Defterleri Vergi Dairesine Vermelidir?

İktisadi işletmeler, faaliyetlerini yürütebilmek ve vergi yükümlülüklerini yerine getirebilmek için belirli defterleri tutmak ve bu defterleri vergi dairesine vermek zorundadır. Bu defterler arasında genel defter, envanter defteri, alış ve satış defteri, mizan defteri ve yevmiye defteri bulunur.

Genel Defter Nedir?

Genel defter, işletmenin tüm hesaplarını kaydettiği ve finansal durumunu gösteren bir defterdir. Gelir ve giderler, alacaklar ve borçlar gibi bilgileri içerir.

Envanter Defteri Nedir?

Envanter defteri, işletmenin mal varlığını ve stoklarını kaydettiği bir defterdir. Bu defterde, malzeme alımları, satışları ve envanterdeki değişiklikler ayrıntılı olarak belirtilir.

Alış ve Satış Defteri Nedir?

Alış ve satış defteri, işletmenin yaptığı alış ve satış işlemlerini kaydettiği bir defterdir. Bu defterde, mal ve hizmet alımları ile satışlarına ilişkin bilgiler yer alır.